Page  177

To  Issue No 53/05-2012:
ami asomia
– kaku [ ***umoni50@gmail.com ]

To  Abu Taher Riyazee (Issue No 54/06-2012):
nice poem !
– Indrani Bordoloi [ ***neeindrani@gmail.com ]

To  Guestbook:
TOLAI Sona o' toy aha buliai jop loi thako moy uddhirt tarongr bhir theli aahatguri r kekuritot nijar bilibloi 2 akoke nai boga ata bikhanatar solar bahire Sona o' bhabile nosta lora janai lage mok alokhuakoi rakhib noaro tok mor je gharr mudhasat hriday hara fat o' obaise mor gharr bahire salalote olab tor beli tor nodi tor saujjiya gann.
– kuladip baruah [ ***adipbaruah@gmail.com ]

To  Guestbook:
BHAGARUA PORAT AKALSARE JADI KETIYABA Jonak gola rati moy aai r nisukanir porakh loi bohiso bohal sotalat bhabiso bondhutar anajarit kihe habiakh kore prem ne potarona lage neki akhan sagor gobhirota bikhal aakakhar ati tora ne sohaki hoi tomar agat thio dim sorihh ful,abelir rong,bilapi bakhanta aibor aiborr saite mor purani bondhuta atiya ,kebol aai r nisukanit nirjonatare bohi thako aakakhar tolat ahali saku,dighal suli,lihiri aanguli soundajhar bhorpur boran rijaiso tora-joon r soite aru moy ohangkari hoi utho.
– kuladip baruah [ ***adipbaruah@gmail.com ]

Pls send your poem to my email id published in Home page;
– Editor

To  Kuldip Medhi (Issue No 52 / 04-2012):
Mahasai ,moy kuladip baruah.moy pothai thaka kobita borr dharan 2 olap beleg hoise neki.anugrah kori bhul bor sudhurai dib.
– kuladip baruah [ ***adipbaruah@gmail.com ]

Pls send your poem to our email id.
– Editor

To  Guestbook:
mor dingit olamil ata tola premk hoa babe premr namat ...............
– kuladip baruah [ ***adipbaruah@gmail.com ]

To  Guestbook:
padulit mor jonak olal bikhadar saya saraki... hepah bor rongin hol sakupani hoi pare borakhun aru sukh bore hahe mor biskhar duar mukali hol... thopa thope ful fulil premik nodit gharar kothar rong,
– kuladip baruah [ ***adipbaruah@gmail.com ]

To  Editor and Poets:
jonak futa dinat tor dalim gutia dat kaite borkai jilike, mor bhanga prajat biape modarare ful lehemiya sapon r karngate tor jetuka bulia hatat cobi dekho aru moy nimagna hoi rso saujia bor....
– kuladip baruah [ ***adipbaruah@gmail.com ]

To  Issue No 54/06-2012:
mora sutir parat jonak olal bikhadar saya saraki soa shn akari jani samaye bribhamar chobi akib bidarbharbha nagart abeli hob aabatarua barasun jake birinar majat saraki sapon jibonr tupani bhagib.
– kuladip baruah [ ***adipbaruah@gmail.com ]

To  AAI:
Moramar 'MAINU' Abhiman bor japi dila nahai.ajikali mok bor aasahua jen lage. 2k joa nikha dekha paisilo,barasun jakat titisili aru oothjurit topalbore sumban karisil.laj ! toy2 ajikali laj nakar.antata toy jana ali batar dhuli bor dubhag karibalai. o' moy jano toy2 bhale as.aru moy nithar hoi moriso 2r saujiaborat...mor saija nahai jana 2r alakhowa suli ... kosat ane hat bulab.take lai hiday-mone katiyaba katiyaba kande,matho aso mori mori... Toy sinta nakaribi mor bahudhanat sabati dharibalai sapon garu2,toy je bisanar akonat anador kari pelai thoi goisili. o' sai2a ajikali bikhadar belika moram sakah diye. 2sakur sakulo mosi diye,sukhat dalimgutiya datkaita biriyanai o' kob paharisiloai,toy diya sithibor sajatane rakhiso.maje maje katiyaba sao aru bhabo toy diya moram-sanah bor dhukhar aru misa asil. Toy kukhale thak,moram bor sabatibalai sasa antar akan gajali melak.moy sadai kamana karim. o' moy sadai kamana karim. atiyalai emanate bikhad anta pelalo. etee, 2mar ootit moramar 'MON' -by kuladip baruah(KLDP)
– kuladip baruah [ ***uah@gmail.comuladipb ]

Give your comments

(This is compulsory. For example, 8 + 10 = 18)


Aakor.........Kobitar
Blog of Syed Mohsin Raja
Asam Sahitya Sabha
Official website of Asam Sahitya Sabha
Bhabendranath Saikia
Bhabendranath Saikia, a maestro of the cinematic form and the written word ..
Bipuljyoti Jyoti Saikia
A collection of Assamese poetry in english translation..
Markin Kalpataru
The Flagship Assamese Internet Radio Station: Markin Kalpataru ..
My Poems: Kamal Bordoloi
Collection of Assamese poetries of Kamal Chandra Sarma Bordoloi
My-India.Net
AAI ( http://aai.ind.in ) is now in the Arts/Literature/Poetry category of My-India.Net directory..
Srimanta Sankardeva
Introduction to the world the multi-dimensional personality of Srimanta Sankaradeva
Styleshout
Website Templates
Web Directory
... for new Internet user or trainer.